Lịch Sử Cộng đoàn

Lịch sử Cộng đoàn Costa Mesa

Cộng Đoàn Costa Mesa được thành hình vào cuối năm 1975. Là một cộng đoàn thành lập đầu tiên trong 13 cộng đoàn hiện có tại Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange. Tháng 8 năm 1975 có khoảng 5 hay 6 gia đình được đưa về định cư tại thành phố Costa Mesa. Cuối năm 1975 vào dịp Lễ Giáng Sinh Cha Vũ Tuấn Tú từ Anaheim đến cử hành Thánh Lễ có khoảng 50 người hiệp dâng Thánh Lễ đầu tiên tại Thánh Đường Giáo Xứ St. John The Baptist; và từ đó thỉnh thoảng cha lại đến dâng lễ cho bà con. Mùa xuân 1977, Cha Đỗ Thanh Hà được Đức Giám Mục nhận vào Giáo phận và bổ nhiệm làm Cha Phó Giáo Xứ St. John The Baptist. Giáo dân từ các thành phố lân cận quy tụ về mỗi ngày một đông, từ con số 50 lên tới 300. Tháng 6 năm 1977, Cha Hà triệu tập đại hội thành lập Cộng Đoàn Công Giáo và giáo dân đã bầu ra một Ban Thường Vụ và chọn một Ban Chấp Hành Cộng Đoàn đễ giúp Cha Hà điều hành Cộng Đoàn. Từ đó số giáo dân ngày một gia tăng, ngày nay số giáo dân hiện có khoảng 2000 người. Các Hội Đoàn Công Giáo cũng lần lượt được tái thành lập song song vớí các chương trình Giáo lý, Việt Ngữ và các hoạt động xã hội, bác ái.

Các Linh Mục Quản Nhiệm

Cha Tôma Đỗ Thanh Hà
1977 – 1983
Cha Cao Viết Chỉnh
1983 – 1985
Cha Tôma Đỗ Thanh Hà
1985 – 1990
Cha Trần Phúc Long
1990 – 1998
Cha Raphael Xuân Nguyên
1998 – 2002
Cha Pascal Nguyễn Linh Bảo, O.Praem.
2002 – 2008
Cha Andrew Trần Quang Tuệ, O.Praem.
2008 – nay